Algemene voorwaarden

De Koper dient steeds deze Algemene Voorwaarden te lezen en te aanvaarden alvorens een bestelling te plaatsen. Het plaatsen van een bestelling op de website en/of het sluiten van een Overeenkomst met de Verkoper geldt als uitdrukkelijke aanvaarding door de Koper van deze Algemene Voorwaarden.

1. Identiteit Verkoper

NV Billiet-Vanlaere

Bevrijdingslaan 13-15

8700 TIELT

BELGIË

BTW nr. BE 0408.161.845

T: +32 51 26 97 23

www.cosy-trendy.eu

info@cosyandtrendy.eu

2. Definities

a. Bedenktijd: de periode waarbinnen de Consument zich op zijn Herroepingsrecht kan beroepen.

b. Dag: kalenderdag.

c. Duurzame gegevensdrager: elk communicatiemiddel (e-mail inbegrepen) dat de ontvanger in staat stelt de informatie die aan hem is gericht op te slaan of te bewaren zodat deze later opnieuw kan worden geconsulteerd.

d. Herroepingsrecht: de mogelijkheid die door de wet wordt geboden aan de Consument om binnen een Bedenktijd af te zien van een overeenkomst op afstand.

e. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tot stand is gekomen tussen de Koper en de Verkoper louter door gebruik van (elektronische) communicatiemiddelen voor verkoop op afstand en die erop gericht zijn dergelijke overeenkomsten te faciliteren. Een overeenkomst op afstand wordt hierna ook eenvoudig aangeduid als “Overeenkomst”.

f. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping, in bijlage bij deze Algemene Voorwaarden, en opgemaakt volgens de Europese voorwaarden. Het modelformulier hoeft niet ter beschikking te worden gesteld indien de Consument zich niet op het Herroepingsrecht kan beroepen voor een bepaalde overeenkomst.

g. Communicatiemiddel voor verkoop op afstand: communicatiemiddel dat erop gericht is overeenkomsten te laten tot stand komen tussen twee partijen zonder dat deze partijen zich fysiek in dezelfde ruimte hoeven te bevinden.

h. Koper: Iedere partij die, door middel van een overeenkomst op afstand, goederen of diensten van de Verkoper verwerft in ruil voor een betaling van welke aard dan ook.

i. Verkoper: NV Billiet-Vanlaere, zoals geïdentificeerd in artikel 1 van deze Algemene Voorwaarden

j. Consument: elke Koper natuurlijke persoon die de Overeenkomst aangaat voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen

k. Ondernemer: elke Koper, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft, alsmede zijn verenigingen;

3. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Verkoper, alsook op elke Overeenkomst die tot stand komt tussen Verkoper en Koper, waarvan deze Algemene Voorwaarden integraal deel uitmaken.

b. De Algemene Voorwaarden worden altijd op duidelijke en volledige wijze ter beschikking gesteld aan de Koper alvorens de Overeenkomst definitief tot stand is gekomen.

c. De Verkoper zal de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking stellen op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een Duurzame Gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen. Op verzoek van de Consument zal de Verkoper de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kosteloos toezenden.

d. Afwijkingen aan deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze het resultaat zijn van onderlinge overeenstemming dewelke schriftelijk vastgelegd is.

e. Het gebruik van elektronische communicatievormen kan een geldige Overeenkomst tot stand doen komen.

4. Aanbod, prijs en aanvaarding

a. Het aanbod is een uitnodiging van de Verkoper aan de Koper gericht op de totstandkoming van een Overeenkomst. Het aanbod is slechts geldig zolang de voorraad strekt.

b. Het aanbod bevat een duidelijke omschrijving van het product of de producten die het voorwerp uitmaken van de Overeenkomst die tot stand zal komen na de aanvaarding.

c. Kennelijke of overduidelijke fouten of vergissingen in het aanbod binden de Verkoper niet en kunnen ook na de totstandkoming van de Overeenkomst door de Verkoper gecorrigeerd worden.

d. De Verkoper behoudt het recht productprijzen aan te passen ten aanzien van toekomstige overeenkomsten. Prijswijzigingen die het gevolg zijn van een veranderend Btw-tarief kunnen wel na de totstandkoming van de Overeenkomst worden toegepast.

e. Het beeldmateriaal dat bij een aanbod wordt gebruikt dient ter illustratieve indicatie van de voornaamste kenmerken van het desbetreffende product. Afwijkingen aan het product ten opzichte van het beeldmateriaal zijn niet voldoende om de nietigheid van de Overeenkomst te vorderen.

f. De prijzen genoemd in het aanbod ten aanzien van Consumenten zijn inclusief BTW.

De prijzen genoemd in het aanbod ten aanzien van Ondernemers zijn exclusief BTW. De verschuldigde BTW is steeds aangeduid in de detailfiche van het product en staat afzonderlijk aangeduid in het winkelmandje.

g. De prijzen genoemd in het aanbod zijn exclusief kosten voor (standaard)levering.

h. De prijs te betalen door de Consument kan uitsluitend elektronisch via de daarvoor beschikbare e-payment faciliteit. De bestelling is pas definitief nadat de Verkoper de betaling ontvangen heeft.

j. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Verkoper de bestelling van Koper aanvaardt door middel van een bevestigingsbericht via de beschikbare elektronische kanalen. Verkoper kan tot tien (10) dagen na bestelling overgaan tot aanvaarding.

k. De Koper heeft het recht van de Overeenkomst af te zien zolang de bestelling niet door Verkoper is aanvaard.

5. Levering

a. Meegedeelde leveringstermijnen kennen slechts een indicatief karakter.

b. Eventuele laattijdigheid in de levering, kan geen aanleiding geven tot het verschuldigd zijn van enige vergoeding aan de Koper. Evenmin geeft dit de Koper het recht de Overeenkomst te beëindigen, mits de Verkoper het product binnen een redelijke termijn levert. Indien de Koper een Consument betreft, dient hij de Verkoper in kennis te stellen wanneer de wettelijk voorziene leveringstermijn van 30 dagen na sluiting van de Overeenkomst is overschreden en hem te verzoeken te levering te verrichten binnen een aanvullende redelijke termijn. Slechts wanneer de Verkoper ook de aanvullende termijn overschrijdt, heeft de Consument het recht de Overeenkomst te beëindigen.

c. De Verkoper maakt gebruik van externe transporteurs voor de uitvoering van levering. De Verkoper is niet verantwoordelijk voor tekortkomingen van de transporteur tijdens de levering. De Verkoper zal een onderzoek instellen bij de transporteur in geval van gebrekkige levering. Gedurende de termijn van onderzoek wordt niet overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending.

d. De Verkoper draagt het risico voor beschadiging en/of vermissing van de producten tot op het moment van de levering. Iedere levering vereist in principe de ondertekening van de leveringsbevestiging maar een gebrek aan ondertekening heeft geen invloed op de overdracht van het risico.

e. De levering geschiedt vanaf de eerste leveringspoging van de bestelde producten aan de Koper. De Koper wordt geacht de levering mogelijk te maken conform de afspraken. In geval van een onsuccesvolle leveringspoging kunnen bijkomende kosten voor een nieuwe leveringspoging in rekening gebracht worden.

6. Nakoming van de Overeenkomst

a. Verkoper staat ervoor garant dat de geleverde producten voldoen aan alle specificaties die zijn meegedeeld bij het aanbod, en dat het product voldoet aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid op de datum waarop de Overeenkomst tot stand is gekomen. De Verkoper respecteert hierbij alle wettelijke voorschriften inzake verborgen gebreken, zoals bepaald in artikelen 1641 tot 1649 Belgisch oud Burgerlijk Wetboek, en inzake conformiteit (wat Consumenten betreft) zoals bepaald in artikelen 1649bis tot 1649nonies Belgische oud Burgerlijk Wetboek.

b. Bijkomende garanties die zijn aangeboden door Verkoper of diens toeleveranciers kunnen nooit de wettelijke rechten en vorderingen van Koper ten opzichte van Verkoper beperken in het geval Verkoper zou hebben verzaakt aan zijn verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

c. Bijkomende garantie betekent dat Verkoper of een van diens toeleveranciers aan Koper vorderingen of rechten toekent die verder gaan dan hetgeen wettelijk verplicht is in geval Verkoper zou hebben verzaakt aan zijn verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

d. De garantie is niet van toepassing op:

  • Schade veroorzaakt door onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de Koper aan het product, inclusief onoordeelkundig en verkeerd gebruik en blootstelling aan vocht, brand, aardbeving en andere externe oorzaken.
  • Schade veroorzaakt door bewaarmethoden die niet in overeenstemming zijn met de verstrekte instructies en informatie. Deze instructies en informatie wordt eveneens via elektronische communicatiekanalen verschaft.

e. De Koper wordt geacht de producten nauwkeurig te onderzoeken op hun conformiteit onmiddellijk volgend op de levering. Klachten omtrent gebrekkige conformiteit moeten uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en gemotiveerd schriftelijk gecommuniceerd worden aan de Verkoper binnen de zeven (7) dagen na levering door de Ondernemer en wat de Consument betreft, binnen de twee (2) maanden na de dag waarop het gebrek werd vastgesteld.

f. De gebrekkige producten moeten terug verzonden worden naar Verkoper, steeds in originele staat, inclusief in hun verpakking, accessoires en documentatie en steeds vergezeld van een geldend betaalbewijs. De terugzending gebeurt steeds op risico en voor rekening van de Koper. De terugzending moet ten laatste binnen zeven (7) dagen na de communicatie gebeuren.

g. Indien voldaan wordt aan bovenstaande voorwaarden heeft de Koper in de eerste plaats recht op kosteloos herstel door middel van vervanging. De Verkoper is slechts gehouden tot een terugbetaling indien de Koper aantoont dat de reparatie of vervanging niet meer hetzelfde voordeel oplevert. De eventuele vergoeding die hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het bedrag zoals gefactureerd aan de Koper.

h. Kosten ten gevolge van onrechtmatig gebruik van de garantieregeling zijn onverkort voor rekening van de Koper.

7. Herroepingsrecht

a. Onderstaande bepalingen omtrent het Herroepingsrecht zijn uitsluitend van toepassing indien de Koper handelt in de hoedanigheid van “Consument”.

b. De Consument heeft het recht gedurende een Bedenktijd van 14 dagen, de Overeenkomst te herroepen zonder hiervoor een reden op te geven. Consument mag het product dat onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst inspecteren zoals hij dit in een winkel zou doen. Hij mag het dus uitpakken en hanteren in die mate die nodig is om te achterhalen of het product voor Koper interessant is en naar behoren werkt.

c. Om gebruik te maken van het Herroepingsrecht dient Consument binnen de Bedenktijd melding te maken aan Verkoper van zijn beslissing tot herroeping door gebruik van het Modelformulier of op andere niet mis te verstane wijze. Het Modelformulier treft u onderaan deze Algemene Voorwaarden. De Consument moet minstens de volgende informatie vermelden:

  • De vermelding van volgende drie data, namelijk de datum van order, de datum van ontvangst en de datum waarop het Herroepingsrecht wordt gebruikt;
  • Naam en adres van de Consument;
  • Handtekening van de Consument;

d. De termijn van 14 dagen Bedenktijd begint te lopen op het moment dat Consument of een door hem aangewezen derde, die niet de transporteur is, het bestelde product fysiek in bezit heeft genomen.

e. De Consument is aansprakelijk voor waardeverminderingen die het gevolg zijn van handelingen andere dan de loutere inspectie van de producten.

f. Binnen de 14 dagen vanaf de dag volgend op het moment bedoeld in artikel 7.d. zal Consument de producten die hij niet wenst te houden terugzenden naar Verkoper.

g. Consument stuurt de producten terug in originele staat en in haar originele verpakking, samen met alle toebehoren. Consument houdt voor het terugzenden rekening met de instructies die hiervoor zijn opgemaakt door Verkoper.

h. Indien discussie zou ontstaan over de wijze waarop of de termijn waarbinnen Consument het Herroepingsrecht heeft uitgeoefend, ligt de bewijslast bij Consument.

i. Bij gebruik van het Herroepingsrecht vallen de kosten van terugzending ten laste van de Consument.

j. Als Consument zich op zijn Herroepingsrecht beroept, worden automatisch alle aanvullende overeenkomsten ontbonden.

k. Van zodra Verkoper van Consument melding ontvangt dat Consument zich op zijn Herroepingsrecht wenst te beroepen, stuurt Verkoper een ontvangstbevestiging naar Consument.

l. Verkoper betaalt alle door Consument voor het product betaalde bedragen terug tegen ten laatste 14 dagen nadat deze de melding dat Consument zich op zijn Herroepingsrecht wenste te beroepen, van Consument heeft ontvangen. De Verkoper behoudt zich evenwel het recht voor om terugbetaling op te schorten totdat zij alle producten heeft teruggekregen, of totdat de Consument heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

m. Voor de terugbetaling gebruikt Verkoper hetzelfde betaalmiddel als Consument heeft gebruikt, tenzij beide partijen een ander betaalmiddel overeen zijn gekomen.

n. Voor volgende producten geldt geen Herroepingsrecht:

  • De levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; (Artikel VI.53.3° Wetboek Economisch Recht)
  • Dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument, en mits de Consument heeft erkend dat hij zijn Herroepingsrecht verliest zodra de Verkoper de Overeenkomst volledig heeft uitgevoerd; (Artikel VI.53.1° Wetboek Economisch Recht)

8. Overmacht

Indien Verkoper door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de Koper na te komen, zal er sprake zijn van overmacht. In dat geval is Verkoper niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen en dit voor de duur van de overmacht. Een situatie van overmacht geeft geen aanleiding tot enige vorm van schadeloosstelling en geen mogelijkheid tot beëindiging van de overeenkomst behoudens indien de situatie van overmacht een periode van 3 (drie) maanden overstijgt.

9. Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten op onze producten blijven behouden bij Verkoper en/of de rechtenhoudende partij. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know-how, methoden en concepten. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.

10. Verwerking persoonsgegevens

a. De door de Koper opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Algemene Voorwaarden. De persoonsgegevens van de Koper zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de geldende Privacy Statement, te consulteren via de website van Verkoper.

b. Verkoper zal alle mogelijke maatregelen nemen om de data die bij het tot stand komen van de Overeenkomst via elektronische kanalen worden verzonden zo goed mogelijk te beveiligen.

c. De persoonsgegevens worden door de Verkoper enkel verwerkt in de mate dat en zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst. De Koper kan de Verkoper altijd contacteren voor de uitoefening van de volgende rechten: een verzoek om toegang of rectificatie van persoonsgegevens; een verzoek om wissing van persoonsgegevens; een verzoek om beperking van de verwerking van persoonsgegevens; een bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens; een verzoek tot overdracht van persoonsgegevens; een klacht als de Koper van mening is dat de Verkoper niet gehandeld heeft in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. De Koper deze klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. De Koper kan zijn verzoeken richten aan info@cosyandtrendy.eu.

11. Overige

a. De nietigheid of ongeldigheid van een bepaling of een gedeelte van een bepaling uit de Algemene Voorwaarden heeft geen gevolgen voor de werking van de overige bepalingen. De betwiste bepaling wordt geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. Verkoper heeft het voorrecht om de betreffende bepaling te vervangen door een geldige bepaling van gelijke strekking. (Sub-)Titels in deze overeenkomst kennen een louter illustratieve waarde, men kan hier geen rechten uit putten.

b. Alle kwesties, vragen en geschillen betreffende de geldigheid, interpretatie, bekrachtiging, uitvoering of beëindiging van deze Overeenkomst zullen beheerst en opgevat worden in overeenstemming met het Belgische recht, zonder evenwel rekening te houden met enige andere keuze van recht of rechtsconflicterende regels of voorzieningen (Belgische, buitenlandse of internationale) die het recht van een andere jurisdictie dan België van toepassing maakt en met uitdrukkelijke uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

c. Een geschil omtrent de geldigheid, interpretatie, bekrachtiging, uitvoering of beëindiging van deze Overeenkomst zal onder de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken vallen en dit waar Verkoper zijn hoofdzetel heeft, hoewel geschillen zo veel mogelijk dienen opgelost te worden bij minnelijk akkoord.


MODELFORMULIER VOOR HERROEPING VAN DE OVEREENKOMST

Dit formulier dient u alleen in te vullen en terug te zenden als u de Overeenkomst wil herroepen

Aan:

NV Billiet-Vanlaere

Bevrijdingslaan 13-15

8700 TIELT

BELGIË

BTW nr. BE 0408.161.845

T: +32 51 26 97 23

www.cosy-trendy.eu

info@cosyandtrendy.eu

Ik/Wij (*) geef/geven hierbij te kennen dat ik/wij (*) de Overeenkomst tot verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen:

- Datum Overeenkomst (**):

…………………………………………………………………………………………………

- Besteld op (**):

……………………………………………………………………………………………………………

- Ontvangen op (**):

…………………………………………………………………………………………………………….

- Na(a)m(en) van de Consument(en)) (**):

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………

- Adres(sen) van de Consument(en) (**):

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..........................

- Handtekening(en) van de Consument(en) (**):

…………………………………………………………………

- Datum (**):

……………………………………………………………………………………………………………

(*) Schrappen waar nodig

(**) In te vullen door de Consument(en) bij gebruik van dit formulier voor herroeping van de

Overeenkomst

  • Veilig online betalen
  • Levering binnen 3-5 werkdagen
  • Moeiteloos retourneren binnen 14 dagen